Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen - Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.05.2014 Innst. 178 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at bompengeselskap får anledning til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av utbygging på strekningen Korgen-Bolna på E6 på Helgeland. Det er lagt opp til å bygge ut 62 km veg fordelt på 10 delstrekninger. Utbyggingen er forutsatt finansiert med 80,5 pst. statlige midler (1130 mill. kr) og 19.5 pst. (330 mill. kr) bompenger. Anleggsstart er høsten 2014, og med fullføring av siste delstrekningen i 2018. Det er lagt opp til å prøve ut en ny kontraktstrategi der utbygginga og det meste av drifta og vedlikeholdet blir lyst ut i en samlet konkurranse.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2014

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2014