Lov om endringar i lov av 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a.

Ot.prp. nr. 58 (1996-97), Innst. O. nr. 74 (1996-97), beslutning. O. nr. 87 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.05.1997 Innst. O. nr. 74 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1997

   Behandlet i Odelstinget: 20.05.1997

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1997