Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 12.06.2014 Innst. 289 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover for å tilpasse ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon. Regler om ny uføretrygd i folketrygden ble gitt ved lov 16. desember 2011 nr. 59 og trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer. Etter planen skal ny uføretrygd innføres fra 1. januar 2015. Det er også vedtatt at uføreordningen i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene skal legges om fra samme tidspunkt som det innføres ny uføretrygd i folketrygden, jf. lov 7. mars 2014 nr. 5.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 20.06.2014