Endringer i privatskolelova

Prop. 75 L (2013-2014), Innst. 232 L (2013-2014), Lovvedtak 59 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2014 Innst. 232 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en midlertidig hjemmel i privatskolelova. Den gir adgang til å dispensere fra loven i særskilte tilfeller og godkjenne private skoler som ikke fyller lovens krav til godkjenning. Det ble Imidlertid forutsatt at godkjenning etter dispensasjonsbestemmelsen ikke skal gis dersom den aktuelle vertskommunen eller vertsfylket går imot slik godkjenning. Dispensasjonsadgangen gjelder fram til ny privatskolelov kan vedtas, ventelig våren 2015.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 19.06.2014