Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Lov om losordningen (losloven)

Prop. 65 L (2013-2014), Innst. 253 L (2013-2014), Lovvedtak 90 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2014 Innst. 253 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag frå regjeringa samrøystes vedteke ei ny heilskapleg loslov. Stortinget har med bakgrunn i meldingsdelen i proposisjonen, også drøfta endringar i losplikta sitt verkeområde, ny farleisbevisordning og ny organisering av lostenesta.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 20.06.2014