Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)

Prop. 80 L (2013-2014), Innst. 245 L (2013-2014), Lovvedtak 94 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2014 Innst. 245 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til et lovforslag fra regjeringen om ny naturskadelov.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 20.06.2014