Stortinget - Møte tirsdag den 6. mai 2014 kl. 10

Dato: 06.05.2014

Referatsaker

Sak nr. 9 [17:59:20]

Referat

 • 1.(254)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i adopsjonsloven mv. (Lovvedtak 42 (2013–2014))

   – er sanksjonert under 25. april 2014

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(255)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland og Ola Elvestuen om å avslutte det utvidede forsøket med bruk av snøscooter samt endre lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (Dokument 8:63 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(256)

  Representantforslag fra stortingsrepresentanten Rasmus Hansson om en norsk klimaprosent (Dokument 8:64 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for finanskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4.(257)

  Finansmarknadsmeldinga 2013 (Meld. St. 21 (2013–2014))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 5.(258)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Freddy de Ruiter, Ruth Mari Grung, Audun Otterstad og Torgeir Micaelsen om økt kapasitet i sykehusene og kortere ventetid for pasientene (Dokument 8:62 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(259)

  Endringer i politiloven (tigging) (Prop. 83 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 7.(260)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Knut Storberget, Odd Omland og Ingrid Heggø om endring i § 23 nytt tredje ledd i lov om fritids- og småbåter (småbåtloven). (Påbud om redningsvest i fritidsbåter) (Dokument 8:56 L (2013–2014))

 • 8.(261)

  Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) (Prop. 80 L (2013–2014))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes næringskomiteen.

 • 9.(262)

  Brev fra Statsministerens kontor vedrørende forslag til kostnadsfordelingsmodell mellom ekomtilbyderne og staten, datert 11. april 2014

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen etter forretningsordenen § 39 fjerde ledd.

 • 10.(263)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Audun Lysbakken, Knut Arild Hareide, Trygve Slagsvold Vedum og Rasmus Hansson om stans i norsk implementering av datalagringsdirektivet (Dokument 8:60 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for justiskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 11.(264)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lise Christoffersen, Kjell-Idar Juvik, Ingvild Kjerkol, Sverre Myrli og Magne Rommetveit om at bompenger også kan benyttes til nødvendige, eksterne beredskapstiltak (endring av veglova § 27) (Dokument 8:61 S (2013–2014))

 • 12.(265)

  Utbygging og finansiering av rv 13 ved Joberget i Hordaland gjennom utviding av Vossapakko (Prop. 81 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 11 og 12 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 13.(266)

  Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2013 (Dokument 17 (2013–2014))

 • 14.(267)

  Investeringar i Forsvaret (Prop. 84 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Det er ikke skjedd, og møtet er hevet.