Endringer i straffeloven 1902 (foreldelse)

Prop. 96 L (2013-2014), Innst. 263 L (2013-2014), Lovvedtak 66 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2014 Innst. 263 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i reglene om foreldelse i straffeloven 1902. Endringene tar sikte på å muliggjøre etterforskning og straffeforfølging av noen av de mest alvorlige straffbare handlingene uavhengig av om det er gått land tid siden forbrytelsen ble begått. Det ble i samme proposisjon fremmet forslag om endringer i reglene om forvaring i straffeloven 1902. Denne delen av proposisjonen vil bli behandlet til høsten.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 20.06.2014