Stortinget - Møte onsdag den 14. mai 2014 kl. 10

Dato: 14.05.2014

Referatsaker

Sak nr. 3 [12:44:30]

Referat

 • 1.(281)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. (Lovvedtak 41 (2013–2014))

   – er sanksjonert under 14. mai 2014

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(282)

  Revidert nasjonalbudsjett 2014 (Meld. St. 2 (2013–2014))

 • 3.(283)

  Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014 (Prop. 93 S (2013–2014))

 • 4.(284)

  Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Prop. 94 LS (2013–2014))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes finanskomiteen.

 • 5.(285)

  Endringer i straffeloven 1902 (foreldelse og forvaring) (Prop. 96 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 6.(286)

  Kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S (2013–2014))

 • 7.(287)

  Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) (Prop. 99 L (2013–2014))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 8.(288)

  Ein del saker om luftfart, veg og jernbane (Prop. 97 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Er det noen som forlanger ordet før møtet heves? – Det er det ikke, og møtet er hevet.