Endringer i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt)

Prop. 104 L (2013-2014), Innst. 103 L (2014-2015), Lovvedtak 15 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2014 Innst. 103 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 104 L (2013-2014) endringer i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt). Forslaget fra regjeringen til utlendingsloven (ul.) ny § 84 b første ledd ble vedtatt. Regjeringens forslag til ul. ny § 84 b annet og tredje ledd og lov om barnevernstjenester § 6-7 tredje ledd nytt femte punktum ble forkastet. Forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet til ny § 84 b annet og tredje ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.12.2014