Stortinget - Møte tirsdag den 27. mai 2014 kl. 10

Dato: 27.05.2014

Referatsaker

Sak nr. 11 [10:05:26]

Referat

 • 1.(296)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i legemiddelloven (tiltak mot falske legemidler) (Lovvedtak 37 (2013–2014))

   – er sanksjonert under 23. mai 2014

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(297)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sveinung Rotevatn, Pål Farstad, Andre N. Skjelstad og Abid Q. Raja om utgreiing av lovfesting av nasjonal minsteløn (Dokument 8:74 S (2013–2014))

 • 3.(298)

  Representantforslag fra stortingsrepresentanten Karin Andersen om å gi trygge vilkår og bedre samarbeid mellom Nav og befolkningen ved hjelp av opprettelse av et Nav-ombud (Dokument 8:75 S (2013–2014))

 • 4.(299)

  Representantforslag fra stortingsrepresentanten Karin Andersen om å stoppe økt kommersialisering av arbeidsrettede tiltak for å sikre best mulig kvalitet og resultater i Nav (Dokument 8:76 S (2013–2014))

 • 5.(300)

  Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere) (Prop. 102 L (2013–2014))

  Enst.: Nr. 2–5 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 6.(301)

  Endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, elsertifikatloven og havenergilova (Prop. 109 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 7.(302)

  Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Belgia, undertegnet i Oslo 23. april 2014 (Prop. 100 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 8.(303)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Micaelsen, Hadia Tajik, Ruth Mari Grung, Freddy de Ruiter, Audun Otterstad og Tove Karoline Knutsen om at Rettsgenetisk senter i Tromsø kan utføre DNA-analyser i straffesaker (Dokument 8:67 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for justiskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 9.(304)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Ruth Mari Grung, Freddy de Ruiter, Audun Otterstad og Torgeir Micaelsen om å unngå rolleblanding i helsetjenesten (Dokument 8:70 S (2013–2014))

 • 10.(305)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Iselin Nybø og Abid Q. Raja om en styrking av helse- og velferdstilbudet for studenter (Dokument 8:77 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 11.(306)

  Endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) (Prop. 101 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 12.(307)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) nr. 1313/2013 om EUs ordning for sivil beredskap (2014–2020) (Prop. 105 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 13.(308)

  Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013 (Meld. St. 23 (2013–2014))

 • 14.(309)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal, Hans Olav Syversen og Geir S. Toskedal om en miljøvennlig boligpolitikk (Dokument 8:72 S (2013–2014))

 • 15.(310)

  Endringar i utlendingsloven (politiattest ved tilsetjing i mottak) (Prop. 103 L (2013–2014))

 • 16.(311)

  Endringer i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt) (Prop. 104 L (2013–2014))

  Enst.: Nr. 13–16 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 17.(312)

  Jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet 2014 m.m. (Prop. 106 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 18.(313)

  Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama av 24. juni 2013 (Prop. 107 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 19.(314)

  Reindriftsavtalen 2014/2015, og endringer i statsbudsjettet 2014 m.m. (Prop. 108 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 20.(315)

  Noregs deltaking i den 68. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 67. generalforsamlinga i FN (Meld. St. 22 (2013–2014))

 • 21.(316)

  Endringer i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet (Gjennomføring av Joint Strike Missile utvikling trinn 3) (Prop. 98 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 20 og 21 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.