Endringer i utlendingsloven (ny returterminologi)

Prop. 110 L (2013-2014), Innst. 43 L (2014-2015), Lovvedtak 7 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 13.11.2014 Innst. 43 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 110 L (2013-2014) Endringer i utlendingsloven (ny returterminologi). Lovendringene ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 02.12.2014