Utbygging og finansiering av E39 Svegatjørn - Rådal i Hordaland

Prop. 134 S (2013-2014), Innst. 37 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.11.2014 Innst. 37 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykka i at bompengeselskap får løyve til å ta opp lån og krevje inn bompengar til delvis bompengefinansiering av E39 Svegatjørn-Rådal i Hordaland. Prosjektet omfattar m.a. bygging av firefelts veg i ny trasé, i hovudsak i tunnel. Utbygginga vil gi store framkomstgevinstar for trafikantane. Styringsramma for prosjektet er 6500 mill. kroner, og finansieringa er basert på statlege midlar (3880 mill. kroner) og bompengar (2620 mill. kroner). Det er lagt opp til etterskotsinnkreving av bompengar, og lagt til grunn 18 års innkrevingsperiode,

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 18.11.2014