Lov om endring i lov av 13. mars 1936 nr. 3 om politiet

Ot.prp. nr. 74, innst. O. nr. 71, besl. O. nr. 73 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1990 Innst. O. nr. 71 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1990

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.1990

   Behandlet i Lagtinget: 14.06.1990