Endringer i tannhelsetjenesteloven (tiltak for å unngå kryssubsidiering)

Prop. 16 L (2014-2015), Innst. 100 L (2014-2015), Lovvedtak 14 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2014 Innst. 100 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har mot stemmene til Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vedtatt endringer i tannhelsetjenesteloven. Siktemålet med endringene er å unngå at offentlige midler som primært skal finansiere lovpålagte og helt eller delvis vederlagsfrie tannhelsetjenester til visse grupper i befolkningen, benyttes til å subsidiere kommersiell virksomhet i form av tannhelsetjenester til andre pasienter mot vederlag (kryssubsidiering). Forslagene er ledd i oppfølgingen av en avgjørelse fra ESA (EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2014