Lov om endring i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen

Ot.prp. nr. 38, innst. O. nr. 25, besl. O. nr. 30 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 21.03.1990 Innst. O. nr. 25 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.1990

   Behandlet i Odelstinget: 27.03.1990

   Behandlet i Lagtinget: 03.04.1990