Lov om endring i lov av 20. mars 1987 nr. 15 om økonomisk boikott av Sør-Afrika og Namibia for å bekjempe apartheid og i lov av 20. juni 1986 nr. 33 om forbud mot salg, formidling m.v. av norsk petroleum til Sør-Afrika

Ot.prp. nr. 30, innst. O. nr. 23, besl. O. nr. 28 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 07.03.1990 Innst. O. nr. 23 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.1990

   Behandlet i Odelstinget: 20.03.1990

   Behandlet i Lagtinget: 27.03.1990