Endringer i lov om anke til Trygderetten (lovrevisjon)

Prop. 139 L (2014-2015), Innst. 77 L (2015-2016), Lovvedtak 17 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 24.11.2015 Innst. 77 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i lov om anke til Trygderetten (lovrevisjon). Hovedformål med revisjon av trygderettsloven er å modernisere og tilpasse loven til dagens behov. De endringer er i hovedsak knyttet til saksbehandlingsreglene. Det foreslås ingen endringer når det gjelder Trygderettens virkeområde. Søksmålsadgangen opprettholdes i det alt vesentlige som tidligere.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget: 11.12.2015