Endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon mv. fra 75 til 80 år)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 316 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har - med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne - vedtatt endringer i helsepersonelloven som innebærer at aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, heves fra 75 til 80 år.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2015