Stortinget - Møte tirsdag den 7. april 2015 kl. 12

Dato: 07.04.2015

Referatsaker

Sak nr. 8 [16:41:23]

Referat

 • 1.(214)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i straffeprosessloven (besøksforbud) (Lovvedtak 49 (2014–2015))

  • 2. lov om endring i straffeloven (fjerning av foreldelsesfristen for brudd på straffeloven § 148) (Lovvedtak 52 (2014–2015))

   – er sanksjonert under 27. mars 2015

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(215)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av PROGRESS-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014–2020) (Prop. 76 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(216)

  Endringer i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (kompensasjon til tidligere nordsjødykkere) (Prop. 78 S (2014–2015))

 • 4.(217)

  Endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold) (Prop. 85 L (2014–2015))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 5.(218)

  Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter (Meld. St. 19 (2014–2015))

 • 6.(219)

  Endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon mv. fra 75 til 80 år) (Prop. 74 L (2014–2015))

 • 7.(220)

  Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (dekning av utgifter til pasientreiser) (Prop. 77 L (2014–2015))

 • 8.(221)

  Endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (spesialistutdanningen m.m.) (Prop. 81 L (2014–2015))

  Enst.: Nr. 5–8 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 9.(222)

  Endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) (Prop. 73 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 10.(223)

  Endringer i politiloven (bistand fra Forsvaret) (Prop. 79 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 11.(224)

  Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren (Meld. St. 18 (2014–2015))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 12.(225)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 72/2015 av 20. mars 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 723/2009 om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium) (Prop. 80 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 13.(226)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Hans Fredrik Grøvan, Geir S. Toskedal og Anders Tyvand om å iverksette en handlingsplan mot antisemittisme (Dokument 8:81 S (2014–2015))

 • 14.(227)

  Endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.) (Prop. 82 L (2014–2015))

 • 15.(228)

  Endringer i privatskolelova mv.(nytt navn på loven, nye godkjenningsgrunnlag m.m.) (Prop. 84 L (2014–2015))

  Enst.: Nr. 13–15 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 16.(229)

  Endringar i bustøttelova (skjerpa kontroll med bustøtte) (Prop. 75 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 17.(230)

  Endringar i valgloven (om ansvar for valkort mv.) (Prop. 83 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 18.(231)

  Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe (Meld. St. 17 (2014–2015))

 • 19.(232)

  Endringar i lov om Enhetsregisteret m.m. (registrering av sameigarar m.m.) (Prop. 87 L (2014–2015))

  Enst.: Nr. 18 og 19 sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.