Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 331 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lov om ikraftsetting av straffeloven 2005. Straffeloven 2005 skal tre i kraft 1. oktober 2015. Det er vedtatt opphevelse av enkelte lover, noen endringer i straffeloven, militær straffelov, straffeprosessloven og andre lover som bør endres i forbindelse med ikraftsettelsen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2015