Endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.)

Prop. 69 L (2014-2015), Innst. 328 L (2014-2015), Lovvedtak 98 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 328 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i åndsverkloven. Det dreier seg om gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv. Når det gjelder hitteverk vises det for øvrig til Prop. 126 S (2014-2015), hvor Stortinget har samtykket til gjennomføring av hitteverkdirektivet. Avtalelisens gjør det mulig å klarere rettigheter på en enkel måte der individuell klarering vil være upraktisk eller umulig. Bruk av avtalelisens på nye områder krever lovendring. En generell avtalebestemmelse vil gjøre det enklere å benytte avtalelisens på nye områder og for nye bruksformer der brukere og rettighetshavere finner det formålstjenelig. Lovendringen omfatter også en opphevelse av ordningen med sakkyndig råd i åndsverkloven § 53.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2015