Stortinget - Møte tirsdag den 24. mars 2015 kl. 10

Dato: 24.03.2015

Referatsaker

Sak nr. 22 [10:08:29]

Referat

 • 1.(191)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endring i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (Lovvedtak 44 (2014–2015))

  • 2. lov om endringer i studentsamskipnadsloven (Lovvedtak 42 (2014–2015))

   – er sanksjonert under 20. mars 2015

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(192)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om forsvarlige grenseverdier for svevestøv (Dokument 8:75 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(193)

  Endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.) (Prop. 69 L (2014–2015))

 • 4.(194)

  Endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak) (Prop. 72 L (2014–2015))

 • 5.(195)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Christian Tynning Bjørnø, Tove Karoline Knutsen, Stine Renate Håheim, Lise Christoffersen, Sonja Mandt og Knut Storberget om kvalitet i krisesentertilbudet (Dokument 8:73 S (2014–2015))

 • 6.(196)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om å styrke retten til ettervern i barnevernet (Dokument 8:76 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 3–6 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 7.(197)

  Årsrapport for 2014 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag (Dokument 17 (2014–2015))

 • 8.(198)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Christian Tynning Bjørnø, Tove Karoline Knutsen, Stine Renate Håheim, Lise Christoffersen, Sonja Mandt og Knut Storberget om å styrke beskyttelsen til personer utsatt for vold, trusler om vold, personforfølgelse og stalking (Dokument 8:74 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes justiskomiteen.

 • 9.(199)

  Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner (Meld. St. 14 (2014–2015))

 • 10.(200)

  Endringer i introduksjonsloven (behandling av personopplysninger) (Prop. 70 L (2014–2015))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 11.(201)

  Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar–31. desember 2014 (Dokument 5 (2014–2015))

  Enst: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.