En framtidsrettet filmpolitikk

Meld. St. 30 (2014-2015), Innst. 83 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 26.11.2015 Innst. 83 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmelding om filmpolitikk.. Et bredt tverrpolitisk filmforlik sikrer forutberegnelighet for norsk filmindustri. Forliket omfatter blant annet medfinansiering av norsk innhold, filmformidling og avgiften til Norsk Kino- og filmfond, sterkere regionale filmmiljøer, insentivordning, filmkommisjon og Internasjonalt Samisk Filminstitutt. Forliket omfatter også tilskudd til barne- og familiefilm og Cinemateket i Oslos tilknytning til Norsk Filminstitutt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 01.12.2015