Endringer i privatskolelova mv. (nytt navn på loven, nye godkjenningsgrunnlag m.m.)

Prop. 84 L (2014-2015), Innst. 344 L (2014-2015), Lovvedtak 96 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2015 Innst. 344 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Lovendringene ble vedtatt med støtte fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Bl.a. ble gjeldende godkjenningsordning utvidet med to nye grunnlag: videregående opplæring i ykesfaglige utdanningsprogram, og særskilt profil. En friskole blir ikke godkjent dersom etableringen vil medføre negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2015