Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (idømt erstatningsansvar)

Prop. 57 S (2014-2015), Innst. 163 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.02.2015 Innst. 163 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 57 S (2014-2015) om endringer i statsbudsjettet under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (idømt erstatningsansvar) og vedtok følgende endringer i statsbudsjettet for 2015: Kap. 525 Fylkesmannsembetene post 1 Driftsutgifter økes med kr 40 600 000 fra kr 1 516 409 000 til kr 1 557 009 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2015

   Behandlet i Stortinget: 12.02.2015