Lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø, lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer, lov av 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer, lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern, lov av 13. mars 1981 nr. 6 om forurensninger og om avfall og lov av 11. juni 1976 nr. 79 om produktkontroll - Internkontroll

Ot.prp. nr. 48, innst. O. nr. 43, besl. O. nr. 42 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 16.05.1990 Innst. O. nr. 43 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.1990

   Behandlet i Odelstinget: 22.05.1990

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1990