Stortinget - Møte tirsdag den 28. april 2015 kl. 10

Dato: 28.04.2015

Referatsaker

Sak nr. 18 [18:27:44]

Referat

 • 1.(250)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i utlendingsloven (bortvisning på grunn av straff i utlandet)

  • 2. lov om endringer i vegtrafikkloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy til sikring av sanksjoner, hjemmel for bruk av innretning til immobilisering av kjøretøy)

   – er sanksjonert under 17. april 2015

 • 2.(251)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold)

  • (Lovvedtak 54 (2014–2015))

  • 2. lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.)

  • (Lovvedtak 53 (2014–2015))

  • 3. lov om endringer i utlendingsloven m.m. (utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger)

  • (Lovvedtak 45 (2014–2015))

  • 4. lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova (skolebyte i mobbesaker)

  • (Lovvedtak 56 (2014–2015))

  • 5. lov om endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter)

  • (Lovvedtak 55 (2014–1015))

   – er sanksjonert under 24. april 2015

   Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(252)

  Årsmelding 2014 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer (Meld. St. 23 (2014–2015))

 • 4.(253)

  Endringer i folketrygdloven (midlertidig gjenlevendetillegg til ny alderspensjon) (Prop. 95 L (2014–2015))

 • 5.(254)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Kirsti Bergstø om bedre muligheter for Nav til å bruke skjønn og løse feil som oppstår i enkle saker som ikke omhandler trygdesvindel (Dokument 8:93 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 3–5 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 6.(255)

  Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten (Meld. St. 20 (2014–2015))

 • 7.(256)

  Endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon) (Prop. 97 L (2014–2015))

 • 8.(257)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe, Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum om etablering av grønt investeringsselskap for utvikling av teknologibedrifter (grønt karbon) (Dokument 8:97 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 6–8 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 9.(258)

  Samtykke til inngåelse av avtale av 8. april 2015 mellom Norge og Sverige om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater (Prop. 98 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 10.(259)

  Norges største industriprosjekt – utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten (Prop. 114 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 11.(260)

  Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet (Meld. St. 24 (2014–2015))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 12.(261)

  Lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, og endringer i enkelte andre lover, og samtykke til ratifikasjon av konvensjonen (Prop. 102 LS (2014–2015))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, unntatt B, som sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 13.(262)

  Endringer i ekteskapsloven mv. (myndighet til å behandle ugyldige ekteskap) (Prop. 103 L (2014–2015))

 • 14.(263)

  Oppheving av lov om registrering av innsamlinger (Prop. 104 L (2014–2015))

 • 15.(264)

  Endringar i lov om stadnamn (om høvet grunneigarar har til å fastsetje skrivemåte av bruksnamn m.m.) (Prop. 105 L (2014–2015))

 • 16.(265)

  Endringar i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (innsamling av digitale dokument m.m.) (Prop. 106 L (2014–2015))

  Enst.: Nr. 13–16 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 17.(266)

  Statsrekneskapen 2014 (Meld. St. 3 (2014–2015))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 18.(267)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 283/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 248/2014 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro (Prop. 100 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 19.(268)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Olav Syversen og Line Henriette Hjemdal om en plan for å sikre retten til livshjelp ved livets slutt (Dokument 8:92 S (2014–2015))

 • 20.(269)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen og Janne Sjelmo Nordås om å avvikle foretaksmodellen og innføre folkevalgt styring av sykehusene (Dokument 8:96 S (2014–2015))

 • 21.(270)

  Endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon) (Prop. 99 L (2014–2015))

  Enst.: Nr. 19–21 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 22.(271)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingjerd Schou, Helge André Njåstad, Geir S. Toskedal, Ola Elvestuen og Jorodd Asphjell om endring av offentleglova (unnta fra innsynsretten byrådsnotater og drøftingsdokumenter til byrådskonferanser og forberedende byråd i kommuner/fylkeskommuner med parlamentarisk styreform) (Dokument 8:85 L (2014–2015))

 • 23.(272)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Jorodd Asphjell, Lene Vågslid, Knut Storberget og Kari Henriksen om innhold i kriminalomsorgen (Dokument 8:86 S (2014–2015))

 • 24.(273)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad, Line Henriette Hjemdal, Geir Jørgen Bekkevold og Rigmor Andersen Eide om bekjempelse av vår tids slaveri (Dokument 8:91 S (2014–2015))

 • 25.(274)

  Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler – tilpasninger til ny straffelov) (Prop. 94 L (2014–2015))

 • 26.(275)

  Endringar i jordskiftelova 2013 (reglar om saksbehandling mv.) (Prop. 96 L (2014–2015))

 • 27.(276)

  Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet (redusert kostnadsramme for anskaffelse av nye redningshelikoptre mv.) (Prop. 101 S (2014–2015))

 • 28.(277)

  Endringer i skadeserstatningsloven mv. (standardisert inntektstaperstatning til barn) (Prop. 110 L (2014–2015))

 • 29.(278)

  Endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner) (Prop. 112 L (2014–2015))

  Enst.: Nr. 22–29 sendes justiskomiteen.

 • 30.(279)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Christian Tynning Bjørnø, Marianne Aasen, Tone Merete Sønsterud og Sigmund Steinnes om å heve opptakskravene for lærerutdanningene (Dokument 8:98 S (2014–2015))

 • 31.(280)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Christian Tynning Bjørnø, Marianne Aasen, Tone Merete Sønsterud og Sigmund Steinnes om tidlig innsats i skolen (Dokument 8:99 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 30 og 31 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 32.(281)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen om å ta imot flere syriske flyktninger (Dokument 8:95 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 33.(282)

  Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel (Dokument 3:6 (2014–2015))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 34.(283)

  På rett vei – Reformer i veisektoren (Meld. St. 25 (2014–2015))

 • 35.(284)

  Endringer i jernbaneloven (sikring mot tilsiktede uønskede handlinger) (Prop. 107 L (2014–2015))

 • 36.(285)

  Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Slåttekås – Årnes i kommunane Nome og Sauherad i Telemark og kostnadsramme for E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen i Sør-Trøndelag (Prop. 108 S (2014–2015))

 • 37.(286)

  Lov om posttjenester (postloven) (Prop. 109 L (2014–2015))

  Enst.: Nr. 34–37 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 38.(287)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Bård Vegar Solhjell og Audun Lysbakken om framlegging av rammeverket i TISA-avtala (Dokument 8:90 S (2014–2015))

 • 39.(288)

  Ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen) (Prop. 111 LS (2014–2015))

 • 40.(289)

  Investeringar i Forsvaret (Prop. 113 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 38–40 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.