Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Slåttekås - Årnes i kommunane Nome og Sauherad i Telemark og kostnadsramme for E6 Jaktøya - Klett - Sentervegen i Sør-Trøndelag

Prop. 108 S (2014-2015), Innst. 312 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 312 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringa samtykka i at bompengeselskp får løyve til å ta opp lån og krevje inn bompengar til bompengefinansiering av utbygging av rv. 36 på strekninga Slåttekås - Årnes i kommunane Nome og Sauherad i Telemark. Strekninga på 7 km er kostnadsrekna til 383 mill. kroner, og vert finansiert med statlege midlar (56 mill. kroner) og med bompengar (327 mill. kroner). Prosjektet er venta opna for trafikk i 2018. Stortinget har samstundes samtykka i at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre prosjektet E6 Jaktøya-Klett-Sentervegen i Sør-Trøndelag innafor ei kostnadsramme på 2810 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2015