Lov om endring i lov av 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet og i lov av 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt

Innst. O. nr. 88 for 1986-87

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Innstilling avgitt 04.06.1987 Innst. O. nr. 88 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1987

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1989