Lov om endring i lov av 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet og i lov av 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt

Innst. O. nr. 88 for 1986-87

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet