Endringer i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v.

Ot.prp. nr. 59 for 1987-88, innst. O. nr. 1, besl. O. nr. 32 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 27.10.1988 Innst. O. nr. 1 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.1988

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1988

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1988