Lov om endringer i lov av 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (Valgloven)

Ot.prp. nr. 60 (1996-97), Innst. O. nr. 77 (1996-97), beslutning. O. nr. 96 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.05.1997 Innst. O. nr. 77 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1997

   Behandlet i Odelstinget: 27.05.1997

   Behandlet i Lagtinget: 05.06.1997