Endringer i lov om Statens pensjonskasse mv. (minstegrense for rett til medlemskap)

Prop. 156 L (2014-2015), Innst. 76 L (2015-2016), Lovvedtak 19 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 24.11.2015 Innst. 76 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i lov om Statens pensjonskasse mv. (minstegrense for rett til medlemskap). Minstegrensen for rett til medlemskap i pensjonsordningene for Statens pensjonkasse, apotekvirksomhet mv, og sykepleiere reduseres til 20 pst. stilling av full stilling. Det lovfestes også retten til medlemskap når summen av stillingsandeler under minstegrensen samlet sett overstiger minstegrensen. Slik sammenslåing av stillingsforhold for vurdering av rett til medlemskap gjelder stillingsforhold som er tilknyttet samme pensjonsordning. I Statens pensjonskasse og i Pensjonsordning for apotekvirksomhet gir stillingsforhold under minstegrensen rett til medlemskap når summen av stillingsforholdene overstiger minstegrensen. For Statens pensjonskasses del er sammenslåing et resultat av praksis, mens dette er lovfestet i Pensjonsordning for apotekvirksomhet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.12.2015