Stortinget - Møte onsdag den 30. september 2015 kl. 13

Dato: 30.09.2015

Referatsaker

Sak nr. 2 [13:04:21]

Referat

 • 1.(390)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak)

  • 2. lov om endringer i forsvarspersonelloven m.m.

  • 3. midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet

  • 4. lov om oppheving av lov om registrering av innsamlinger

   – er sanksjonert under 7. august 2015

 • 2.(391)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (lov om Haagkonvensjonen 1996)

  • 2. lov om endringer i politiloven (bistand fra Forsvaret)

  • 3. lov om endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner)

  • 4. lov om endringer i politiloven (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen)

  • 5. lov om endringer i plan- og bygningsloven (sentral godkjenning av foretak)

  • 6. lov om endringer i vegtrafikkloven mv. (vilkårsparkering)

  • 7. lov om posttjenester (postloven)

   – er sanksjonert under 4. september 2015

 • 3.(392)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i ekteskapsloven mv. (myndighet til å behandle ugyldige ekteskap)

  • 2. lov om endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling)

   – er sanksjonert under 18. september 2015

   Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen

 • 4.(393)

  Endringer i lov om Statens pensjonskasse mv. (minstegrense for rett til medlemskap) (Prop. 156 L (2014–2015))

 • 5.(394)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Lise Christoffersen, Dag Terje Andersen, Hege Haukeland Liadal og Sonja Mandt om utredning av en endring i regelen for enke-/enkemannspensjon under kap. 7 i lov om statens pensjonskasse knyttet til samboeres rettigheter (Dokument 8:137 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes arbeids- og sosialkomiteen

 • 6.(395)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Frank J. Jenssen, Geir S. Toskedal og André N. Skjelstad om oppheving av det kommunale monopolet på landoppmåling (Dokument 8:138 S (2014–2015))

 • 7.(396)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Terje Breivik, Pål Farstad og Iselin Nybø om energieffektivisering på norsk sokkel (Dokument 8:145 S (2014–2015))

 • 8.(397)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Heikki Eidsvoll Holmås om vern av Øystesevassdraget (Dokument 8:147 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 6–8 sendes energi- og miljøkomiteen

 • 9.(398)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Rigmor Aasrud, Kjersti Toppe og Audun Lysbakken om å sikra Skeivt arkiv i Bergen midlar til permanent drift (Dokument 8:141 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen

 • 10.(399)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Marianne Marthinsen, Marit Nybakk, Anette Trettebergstuen og Truls Wickholm om endring av straffeloven slik at den også omfatter hallikvirksomhet via Internett (Dokument 8:139 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes justiskomiteen

 • 11.(400)

  Lov om konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-lova) (Prop. 157 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

 • 12.(401)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Karianne O. Tung, Ruth Grung, Freddy de Ruiter, Niclas Tokerud, Trond Giske og Christian Tynning Bjørnø om satsing på psykisk helse i skolen (Dokument 8:134 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 13.(402)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Torgeir Knag Fylkesnes om at alle skoler må bli dysleksi- og dyskalkulivennlige (Dokument 8:143 S (2014–2015))

 • 14.(403)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien, Torgeir Knag Fylkesnes og Jenny Klinge om å lovfeste elevenes rett til leirskoleopplæring i løpet av grunnskolen (Dokument 8:146 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

 • 15.(404)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Marianne Marthinsen, Marit Nybakk og Truls Wickholm om endring i eierseksjonsloven – demokrati i sameier for å hindre spekulasjon i utleie og oppkjøp (Dokument 8:140 S (2014–2015))

 • 16.(405)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Truls Wickholm, Åsmund Aukrust, Marit Nybakk, Marianne Aasen, Eirik Sivertsen og Stine Renate Håheim om et identitetsavklaringsprogram for irakere i Norge (Dokument 8:142 S (2014–2015))

 • 17.(406)

  Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge) (Prop. 152 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 15–17 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen

 • 18.(407)

  Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (Dokument 3:10 (2014–2015))

 • 19.(408)

  Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid (Dokument 3:11 (2014–2015))

 • 20.(409)

  Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene (Dokument 3:12 (2014–2015))

  Enst.: Nr. 18–20 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen

 • 21.(410)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Janne Sjelmo Nordås og Trygve Slagsvold Vedum om å halvere matkastingen i Norge (Dokument 8:144 S (2014–2015))

 • 22.(411)

  Endringar i EØS-høringsloven (elektronisk administrativt samarbeid) (Prop. 150 L (2014–2015))

 • 23.(412)

  Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Tilleggsbevilgninger til Innovasjon Norge) (Prop. 151 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 21–23 sendes næringskomiteen

 • 24.(413)

  Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m. (ITS-loven) (Prop. 149 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen

 • 25.(414)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 186/2015 av 10. juli om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) nr. 585/2014 om innføring av den samvirkende eCall-tjenesten på EU-plan (Prop. 154 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 26.(415)

  Endringer i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (ekstraordinære utgifter i Sjøforsvaret og Luftforsvaret) (Prop. 153 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen

 • 27.(416)

  Samtykke til godkjennelse av protokoll av 27. november 2014 om endring av Marrakesh-avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (innsetting av avtalen om handelsfasilitering) (Prop. 155 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for finanskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 28.(417)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2014–1. halvår 2015 (Dokument 18 (2014–2015))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen

Presidenten: Vi skal nå avslutte det 159. storting, det andre storting i inneværende valgperiode. Presidenten vil benytte anledningen til å knytte noen kommentarer til virksomheten i den sesjonen som nå ligger bak oss.

Stortinget hadde 392 saker til behandling i sesjonen 2014–2015. Presidenten vil kort nevne noen av de mest sentrale:

14. oktober 2014 vedtok Stortinget lovendringene som var nødvendige for å innføre alminnelig verneplikt i Norge som omfatter begge kjønn.

Nærpolitireformen ble behandlet og vedtatt 10. juni i år.

19. juni i år vedtok Stortinget representantforslaget om økt innsats i forbindelse med den humanitære krisen i Syria og nærområdene. Representantforslaget var basert på det som i offentligheten er omtalt som Syria-forliket.

Videre har Stortinget drøftet store reformer i samferdselssektoren og behandlet stortingsmelding om kommunereform.

Stortinget har behandlet 5 grunnlovsforslag i denne sesjonen, men det var kun forslaget om domstolenes prøvingsrett som fikk det nødvendige grunnlovsmessige flertall.

Stortinget har i løpet av denne sesjonen avholdt 95 møter. Regjeringen har fremmet 196 saker for Stortinget, fordelt på 66 stortingsproposisjoner, 85 lovproposisjoner samt 7 kombinerte proposisjoner og 38 stortingsmeldinger. I tillegg er det holdt 10 redegjørelser. Stortingsrepresentantene har fremmet 147 representantforslag.

Vi ser også en tydelig tendens til at antallet anmodningsvedtak øker med mindretallsregjeringer. Stortinget gjorde hele 192 slike vedtak i inneværende sesjon. I sesjonen 2013–2014 var tallet 79.

Antall spørsmål til den ordinære spørretimen har vært 201, mens det har vært 156 hovedspørsmål i den muntlige spørretimen. Regjeringen har i tillegg besvart 76 interpellasjoner. Skriftlige spørsmål til regjeringen er på nåværende tidspunkt 1 484. Det er omkring 200 flere enn i forrige sesjon.

Stortinget har også avholdt to initiativdebatter. Den nye debattformen ble tatt i bruk for første gang 7. april 2015. Først ut var arbeids- og sosialkomiteen, som tok initiativ til en debatt om virkningene av uførereformen. Etter initiativ fra familie- og kulturkomiteen ble det den 26. mai avholdt debatt om pressefrihetens vilkår i Norge.

Til slutt vil presidenten takke alle som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året som gikk, for innsatsen, og jeg erklærer herved forhandlingene i det 159. storting for avsluttet.

Presidenten ber om at representantene skriver under Stortingets protokoll som blir fremlagt på bordet her foran.

Stortingets forhandlingsprotokoll ble deretter skrevet under av de tilstedeværende representanter:

Olemic Thommessen, Kenneth Svendsen, Kari Kjønaas Kjos, Tone Wilhelmsen Trøen, Gunvor Eldegard, Torgeir Micaelsen, Trond Helleland, Margunn Ebbesen, Truls Wickholm, Marianne Aasen, Mette Tønder, Christian Tybring-Gjedde, Stine Renate Håheim, Marit Nybakk, Svein Roald Hansen, Else-May Botten, Bente Stein Mathisen, Hans Andreas Limi, Per Olaf Lundteigen, Rasmus Hansson, Nils Aage Jegstad, Harald T. Nesvik, Oskar J. Grimstad, Odd Henriksen, Elisabeth Røbekk Nørve, Irene Johansen, Kårstein Eidem Løvaas, Freddy de Ruiter, Åse Michaelsen, Sylvi Graham, Frank Bakke-Jensen, Marit Arnstad, Odd Omland, Trygve Slagsvold Vedum, Anne Tingelstad Wøien, Siri A. Meling, Arve Kambe, Olaug V. Bollestad, Martin Henriksen, Liv Signe Navarsete, Eirik Milde, Ove Bernt Trellevik, Fredric Holen Bjørdal, Kari Henriksen, Svein Harberg, Ingunn Foss, Øyvind Halleraker, Karin Andersen, Sveinung Stensland, Knut Storberget, Bente Thorsen, Helge Thorheim, Helge André Njåstad, Norunn Tveiten Benestad, Hans Fredrik Grøvan, Eirin Sund, Tove Karoline Knutsen, Kristin Vinje, Hans Olav Syversen, Henrik Asheim, Anders B. Werp, Kjell-Idar Juvik, Sivert Bjørnstad, Arild Grande, Line Henriette Hjemdal, Svein Flåtten, Morten Ørsal Johansen, Torhild Aarbergsbotten, Jørund Rytman, Morten Stordalen, Ib Thomsen, Ola Elvestuen, Mudassar Kapur, Heidi Nordby Lunde, Michael Tetzschner, Solveig Sundbø Abrahamsen, Marianne Marthinsen, Jan-Henrik Fredriksen, Kirsti Bergstø, Sveinung Rotevatn, Audun Lysbakken, Peter Christian Frølich, Bjørn Lødemel, Sigurd Hille, Torgeir Knag Fylkesnes, Laila Marie Reiertsen, Kjell Ingolf Ropstad, Mazyar Keshvari, Hanne Thürmer, Heidi Greni, Martin Kolberg, Torstein Tvedt Solberg, Ingvild Kjerkol, Marianne S. Bjorøy, Eigil Knutsen, Hårek Elvenes, Sonja Mandt, Elin Rodum Agdestein, Bengt Morten Wenstøb, Pål Farstad, Erik Skutle, Stefan Heggelund, Rigmor Aasrud, Anders Tyvand, Dag Terje Andersen, Christian Tynning Bjørnø, Geir Pollestad, Hadia Tajik, Tor André Johnsen, Tone Merete Sønsterud, André N. Skjelstad, Karianne Tung, Hege Haukeland Liadal, Ingrid Heggø, Regina Alexandrova, Ruth Grung, Kjersti Toppe, Torill Eidsheim, Bård Hoksrud, Jorodd Asphjell, Ulf Leirstein, Gunnar Gundersen, Roy Steffensen, Helge Orten, Tina Bru, Iselin Nybø, Kent Gudmundsen.