En konkurransekraftig sjømatindustri

Meld. St. 10 (2015-2016), Innst. 215 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 17.03.2016 Innst. 215 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om en konkurransekraftig sjømatindustri. Stortinget har enstemmig bedt regjeringen nedsette en kommisjon til å gjennomgå alle tre pliktene i leveringsvilkårene ut fra deres intensjon, og komme tilbake til Stortinget med en anbefaling basert på kommisjonens forslag høsten 2016. Et samlet Storting har også bedt regjeringen utrede muligheten for og konsekvensene av å stille nasjonalitetskrav for eierskap av fartøy under 15 meter, eller å sikre nasjonalt eierskap til disse kvotene. Stortingets flertall, medlemmene fra Ap, KrF, Sp, V og Sv har blant annet bedt regjeringen om a) en strategi for å styrke rekrutteringen i fiskerinæringen b) en opptrappingsplan for norsk bestands- og ressursforskning c) en strategi for bruk av alt restråstoff d) å utrede flytting av kvoteåret f) en strategi for helårs arbeidsplasser i industrien g) opprette en ekspertgruppe for å se på prisfastsettelsen i førstehåndsomsetningen av fisk

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 05.04.2016