Stortinget - Møte torsdag den 4. februar 2016 kl. 10

Dato: 04.02.2016

Referatsaker

Sak nr. 7 [13:29:50]

Referat

 • 1.(132)

  Energi- og miljøkomiteen melder å ha valgt Ola Elvestuen til leder, Terje Aasland til første nestleder og Tina Bru til andre nestleder

 • 2.(133)

  Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 3 (2015–2016))

 • 3.(134)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i lov om statens tjenestemenn m.m. og lov om Statens pensjonskasse mv. (utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordninga)

   – er sanksjonert under 22. januar 2016

   Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen.

 • 4.(135)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Heikki Eidsvoll Holmås og Karin Andersen om nye tiltak for å sikre hjelp og støtte til flerlingfamiliene (Dokument 8:39 S (2015–2016))

Presidenten: Nr. 135 foreslås sendt familie- og kulturkomiteen.

Karin Andersen har bedt om ordet.

Karin Andersen (SV) [13:30:21]: Vi ber om at det forslaget også oversendes arbeids- og sosialkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Forslaget er at nr. 135 sendes familie- og kulturkomiteen. Så er forslaget som er fremsatt av Karin Andersen, at det i tillegg skal lyde: og som sender sitt utkast til innstilling til arbeids- og sosialkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Er det noen som har noe imot dette? – Det er det ikke. Jeg oppfatter da at nr. 135 i referatet er vedtatt i tråd med tilleggsforslaget fremsatt av representanten Karin Andersen.

Videre ble referert:

 • 5.(136)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Olaug V. Bollestad om å utarbeide en nasjonal alkoholstrategi (Dokument 8:42 S (2015–2016))

 • 6.(137)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad, Anders Tyvand og Geir Jørgen Bekkevold om en helhetlig opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (Dokument 8:43 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 7.(138)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum om anbudskriterier for nytt regjeringskvartal som sikrer at norsk næringsliv kan være konkurransedyktig (Dokument 8:40 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 8.(139)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jette F. Christensen, Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Michael Tetzschner, Erik Skutle, Helge Thorheim, Tom E. B. Holthe, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja og Bård Vegar Solhjell om endringer i kontrolloven og kontrollinstruksen (Dokument 8:41 LS (2015–2016))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 9.(140)

  Samtykke til inngåelse av konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område av 9. desember 2014 (Prop. 49 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 10.(141)

  Endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.) (Prop. 50 L (2015–2016))

 • 11.(142)

  Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) (Prop. 51 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes næringskomiteen.

 • 12.(143)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 228/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 73/2010 og (EU) nr. 1029/2014 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom (Prop. 47 S (2015–2016))

 • 13.(144)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 318/2015 av 11. desember 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 80/2009 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer (Prop. 48 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 12 og 13 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.