Endringar i barnelova m.m. (oppheving av tidsfristar i farskapssaker m.m.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 02.06.2016 Innst. 370 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i barnelova m.m. (oppheving av tidsfrister i farskapssaker m.m.). Flertallet mener at dersom det er tvil om hvem som er far til et barn, vil det være til barnets beste å få tvilen avklart. Flertallet går derfor inn for å oppheve tidsfrister i saker om endring av farskap.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.06.2016