Endringer i legemiddelloven (refusjonskontrakter og rabatter)

Prop. 83 L (2015-2016), Innst. 311 L (2015-2016), Lovvedtak 73 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2016 Innst. 311 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i legemiddelloven som innebærer at det legges til rette for rabattavtaler mellom legemiddelindustrien og staten for legemidler som finansieres av folketrygden over blåreseptordningen. Formålet med endringen er å sikre befolkningen likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler til lavest mulig pris. Endringen ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 06.06.2016