Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)

Prop. 158 L (2015-2016), Innst. 192 L (2016-2017), Lovvedtak 57 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 14.02.2017 Innst. 192 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lov om organisering av forskningsetisk arbeid. Formålet med loven er å styrke det forskningsetiske arbeidet i norsk forskning gjennom å lovfeste forskeres og forskningsinstitusjoners ansvar. Systemet med faglig uavhengige etikkomiteer og der nasjonale utvalget for granskning av redelighet i forskning som ble etablert i 2007, videreføres.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 07.03.2017