Endringer i lov om Innovasjon Norge (ansvarsforhold og forvaltning)

Prop. 66 L (2015-2016), Innst. 255 L (2015-2016), Lovvedtak 60 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 03.05.2016 Innst. 255 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer i lov om Innovasjon Norge (ansvarsforhold og forvaltning). Stortinget har med variende flertall sluttet seg til de ulike endringene i lov om Innovasjon Norge.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 18.05.2016