Lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. og i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. (Om telekommunikasjoner i helsetjenesten, herunder medisinsk nødmeldetjeneste)

Ot.prp. nr. 26, innst. O. nr. 33, besl. O. nr. 48 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 20.02.1989 Innst. O. nr. 33 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.1989

   Behandlet i Odelstinget: 07.03.1989

   Behandlet i Lagtinget: 13.03.1989