Endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer)

Prop. 140 L (2015-2016), Innst. 189 L (2016-2017), Lovvedtak 61 (2016-2017)

Merknad

Avlyst p.g.a.at transport- og kommunikasjonskomiteen må jobbe med statsbudsjettet denne dagen.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.02.2017 Innst. 189 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon med forslag til endringer i yrkestransportlova. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Lovendringen gjør det mulig for løyvemyndighetene å sette krav til at den som har eller får tildelt drosjeløyve, må benytte lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjevirksomheten.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.03.2017