Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover (reform av jernbanesektoren)

Prop. 143 L (2015-2016), Innst. 94 L (2016-2017), Lovvedtak 13 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 22.11.2016 Innst. 94 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke lovendringar som er naudsynte ved gjennomføringa av jernbanereformane som er sette i gong. Lovendringane går ut på å presiere kven som har ansvaret for å ta vare på tryggleiken, stille krav om likeverdig konkurranse, styrke lovheimlane for tilsynsmyndighet, verne om varslarar og å trygge den nasjonale vernebuinga. Det ble og vedteke endringar i pantelova, tinglysingslova og matrikkellova. Lovendringane blei vedtekne mot røystene frå Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 06.12.2016