Endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel)

Prop. 146 L (2015-2016), Innst. 103 L (2016-2017), Lovvedtak 30 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2016 Innst. 103 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 146 L (2016-2017) Endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel). Stortinget har vedtatt endringer i loven som avviker fra forslaget til regjeringen, jf. Innst. 103 L (2016-2017). Lovendringene innebærer at departementet etter søknad fra kommunen kan godkjenne unntak fra introduksjonsloven og forskriftene etter loven i forbindelse med tidsavgrensede pedagogiske eller organisatoriske forsøk.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 16.12.2016