Lov om endringer i lov av 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten og i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd

Ot.prp. nr. 46, innst. O. nr. 51, besl. O. nr. 79 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 20.04.1989 Innst. O. nr. 51 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.04.1989

   Behandlet i Odelstinget: 12.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 23.05.1989