Lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven)

Prop. 163 L (2015-2016), Innst. 222 L (2016-2017), Lovvedtak 72 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.03.2017 Innst. 222 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt et forslag om ny tivolilov. Den nye loven regulerer godkjenning og drift av inretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker. Loven skal styrke sikkerheten i fornøyelsesinnretninger, og innebærer en mer tydelig ansvarsplassering og krav om sikkerhetsstyring, inkludert varsling og rapportering av ulykker og hendelser, forbud mot rus, og pliktavhold. Loven legger grunnlag for en mer risikobasert tilsynsmetodikk, og gir Statens jernbanetilsyn flere tilsynsvirkemidler.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 18.04.2017