Grunnlovsforslag om endring i § 21 annet punktum (om avgivelse av ed eller forsikring som vilkår for å bli beskikket som embetsmann)

Dokument 12:34 (2015-2016), Innst. 259 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 05.05.2020 Innst. 259 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslag om endring i § 21 annet punktum om avgivelse av ed eller forsikring som vilkår for å bli beskikket som embetsmann. Forslagsstillerne foreslo at embetsmenns lydighets- og troskapsplikt følger direkte av Grunnloven. Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen anbefalte å bifalle forslagets alternativ 2. Ved voteringen ble alternativ 2 vedtatt med 79 mot 36 stemmer. Grunnloven § 21 lyder etter dette: "Disse har lydighets- og troskapsplikt til konstitusjonen og kongen".

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2020

   Debattert i Stortinget 14.05.2020
   Votert i Stortinget 14.05.2020