Grunnlovsforslag om endring i § 89 (domstolskontroll med lover mv.)

Dokument 12:19 (2015-2016), Innst. 258 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (H), (Sp) Innstilling avgitt 05.05.2020 Innst. 258 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle og Per Olaf Lundteigen. Forslaget gjelder endring i Grunnloven § 89 om domstolkontroll med lover og ble fremsatt i åtte alternativer. Hensikten var å oppnå bedre samsvar mellom paragrafens ordlyd og det faktiske tilsiktede meningsinnhold. Et flertall i komiteen (Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Venstre) anbefalte å bifalle alternativ H i forslaget Mindretallet (FrP, SV, og uavhengig representant Ulf Leirstein), anbefalte ikke å bifalle noen av alternativene fordi det kunne skape usikkerhet.Ved voteringen ble alternativ H vedtatt med 79 mot 36 stemmer. Grunnloven § 89 lyder etter dette: "I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om det strider mot Grunnloven å anvende en lovbestemmelse, og om det strider mot Grunnloven eller landets lover å anvende andre beslutninger truffet under utøving av offentlig myndighet".

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2020

   Debattert i Stortinget 14.05.2020
   Votert i Stortinget 14.05.2020