Lov om endringer i lov 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring og i lov 23. mai 1980 nr. 13 om fagopplæring i arbeidslivet

Ot.prp. nr. 61, innst. O. nr. 69 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 11.05.1989 Innst. O. nr. 69 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Ikke bifalt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 23.05.1989